ज्ञान अधुरो हुन्छ गुरुविना

ज्ञान अधुरो हुन्छ गुरुविना,
जीवन मधुरो भै रुन्छ गुरुविना ।

हरेक ती महामानवहरु हेर,
सफल भएको कुन छ गुरुविना ।

अमृतवचन नै किन नहोस,
कसैले गरल सुन्छ गुरुविना ।

चेतना छैन आध्यात्म छैन,
दुखले जालो बुन्छ गुरुविना ।

केही हुन्न अर्थ जन्म नै ब्यर्थ,
सफलतामा कस्को गुन छ गुरुविना ।

प्रतिक्रिया